Arabian Horse Pedigree for KHABERET PGA+ Click HERE to return to Khabaret PGA's site

*SALON AHR*213493 Grey 1959 NEGATIV RASB*377 Grey 1945
NASEEM RASB*5 Grey 1922
TARASZCZA RASB*108 Grey 1937
SONATA RASB*433 Chestnut 1946
SKRZYP RASB*89 Chestnut 1936
ODALISKA RASB*208 Bay 1941
*PONOMAREV BRSB*12065 Grey 1982
*PALITRA AHR*222294 Grey 1970 SALON RASB*1412 Grey 1959
NEGATIV RASB*377 Grey 1945
SONATA RASB*433 Chestnut 1946
PANAMA RASB*1554 Bay 1964
ARAX RASB*1018 Bay 1952
PLATINA RASB*801 Bay 1950
KHADRAJ NA AHR*513801 Chestnut 1991
*PADRON AHR*175389 Chestnut 1977 PATRON AVS*586 Chestnut 1966
ASWAN RASB*1379 Grey 1958
PODRUGA RASB*823 Chestnut 1951
ODESSA AVS*678 Chestnut 1973
BRIGHT WINGS AVS*280 Chestnut 1965
SERINDA AVS*335 Chestnut 1969
KHATREENA NA BRSB*7039 Bay 1986
*KATEESIA BRSB*6103 Bay 1980 KABORR+++ AHR*69270 Grey 1970
*NABORR AHR*25472 Grey 1950
BINT KHOLAMEH AHR*20176 Chestnut 1961
EL CAP DEMITASSE AHR*71403 Grey 1971
JLR YEANEYN AHR*31378 Grey 1965
TSAYSIS AHR*27335 Bay 1964
KHABERET PGA+ AHR*616271 Bay 2004 
PADRONS PSYCHE AHR*418979 Chestnut 1988 *PADRON AHR*175389 Chestnut 1977
PATRON AVS*586 Chestnut 1966
ODESSA AVS*678 Chestnut 1973
KILIKA AHR*266273 Bay 1982
*TAMERLAN AHR*181487 Bay 1967
*KILIFA AHR*226721 Chestnut 1972
MAGNUM PSYCHE AHR*519029 Chestnut 1995
A FANCY MIRACLE AHR*465647 Chestnut 1991 *SASAKI AHR*245043 Grey 1981
NAGASAKI AVS*483 Bay 1969
SAFIA AVS*620 Grey 1970
*MEDINA AZAHARA AHR*266676 Chestnut 1979
GARBO SSB*3624 Grey 1965
GRAZALEMA SSB*4156 Chestnut 1973
RA KELA AHR*580424 Bay 2000
FAME VF+ AHR*268987 Bay 1982 BEY SHAH+ AHR*134556 Bay 1976
BAY EL BEY AHR*54146 Bay 1969
STAR OF OFIR AHR*61852 Bay 1970
RAFFOLETA-ROSE AHR*78072 Bay 1971
RAFFON AHR*19040 Bay 1961
LETA ROSE AHR*47338 Bay 1968
RA PO OKELA AHR*521440 Bay 1995
MAF NIKETA AHR*435712 Bay 1989 STEPPENWULF AHR*280855 Bay 1983
GG JABASK AHR*100335 Bay 1973
MAROSH SANTAELLA AHR*124698 Chestnut 1975
MAF NIKE AHR*261544 Bay 1982
COPPERSIN AHR*155934 Chestnut 1977
ROMAEL ISLAMAE AHR*57207 Bay 1969

Copyright 1996-2011 Arabian Horse AssociationSM. All Rights Reserved.